Wybór oferty w przetargu
Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zmianę funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi w Zgorzale" poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Rachwał, ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski. Cena brutto w zł: 3 886 888,09 ,- (słownie złotych: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 09/100). Gwarancja na wykonane roboty: 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com